Mareld
Mareld hero bild

Mareld

Elproduktion bortom horisonten

Kartområde för vindkraftskparken Mareld.

Flytande vindkraft på västkusten

 

På Västkusten blåser vindarna starkt och jämnt, vilket gör det till en optimal plats för vindkraft. Och med det ökande behovet av el i Västra Götalandsregionen, är det dags att titta på alternativa källor för att möta efterfrågan. En av de mest lovande lösningarna är att bygga flytande vindkraft.

 

Mareld, som är namnet på den planerade vindkraftsparken, kommer att placeras drygt 40 kilometer rakt västerut från Orust, i den svenska ekonomiska zonen. Dess avlägsna placering gör att den knappt syns från land och stör på så sätt inte utsikten. Mareld kommer kunna producera stora mängder förnybar energi som kan levereras till regionen, fullt utbyggd bedöms parken kunna producera mellan 9-12 TWh årligen, vilket motsvarar över hälften av hela Västra Götalandsregionens elförbrukning. Detta är ett betydande steg mot att minska regionens beroende av fossila bränslen och istället öka användningen av lokalt producerad förnybar energi.

 

Mareld Green Energy är en del av Freja Offshore – ett företag som utvecklar, bygger och driver flytandevindkraftsparker i Sverige.

Sänkt elpris för södra Sverige

Lokal elproduktion från förnybar energi ger sänkta elpriser

 

Västra Götalandsregionen importerar för närvarande en betydande mängd av sin el och prognoser visar att elbehovet kommer att öka med 50% till 2030 och nära trefaldigas till år 2055. En ökning av förnybar och lokalproducerad el blir därför en tillgång för regionen då beroendet av nätutbyggnad, som tar lång tid i Sverige, minskar kraftigt.

 

Forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk har dessutom uppskattat en prissänkning på 30-50% (baserat på 2021 års priser) vid en ökning av elproduktion med 3 700 MW. Ett projekt som Mareld skulle kunna stå för drygt hälften av den produktionen. Det skulle i sin tur leda till positiv påverkan på industrins konkurrenskraft och även hushållens ekonomi. På det sättet kan projektet Mareld bidra till ett kraftigt sänkt elpris för hela södra Sverige.

Ett projekt som Mareld skulle kunna leverera el till över hälften av hela Västra Götalandsregionen

Arbetstillfällen och tillväxt

Mareld ger stora möjligheter för lokala arbetstillfällen i projektets alla skeeden

 

För att driva en vindkraftspark till havs kommer det att krävas kvalificerad personal både under utbyggnadsfasen och i driftskedet. Mareld vill ta en aktiv roll i att stötta det lokala samhället att dra nytta av de möjligheter som skapas, bland annat genom att starta samarbeten med lokala företag, leverantörer och skolor för att hitta rätt kompetens.

 

Etableringen och driften av vindkraftsparker till havs har visat sig ha många positiva effekter på närområdet. Utöver att producera el, kan vindkraftsparken skapa ett betydande antal arbetstillfällen både under byggtiden och på lång sikt. Enligt studier kan mellan 50 000 och 165 000 heltidstjänster skapas mellan åren 2025 och 2050 i Sverige som helhet (SVK, 2021). Detta skapar direkta arbetstillfällen, men det finns även indirekta fördelar. Människor som arbetar med och på vindkraftverken behöver till exempel mat, logi och andra tjänster, vilket i sin tur ökar efterfrågan på dessa näringar och leder till ökad efterfrågan som skapar ytterligare arbetstillfällen.

Vi värdesätter samarbete med alla berörda intressenter

En hållbar lösning med gemensamt mål

Samtal är det bästa verktyget för att hitta hållbara lösningar och vägar framåt

 

Magnus Hallman och Lena Sonnerfelt från Freja Offshore, fick möjlighet att träffa styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening: Sven-Inge Karlsson, Nils Gunnar Johansson och Gösta Andersson. Genom att lyssna på deras oro och förklara fördelarna med den flytande tekniken och hur våra planer på västkusten ser ut, kunde vi ha konstruktiva samtal med målet att hitta gemensamma fördelar. Viktiga samtal som fortsätter.

SR Lokalradio

”Vi måste få in mer el, annars försvinner företagen utomlands. Och de kan försvinna fort, riktigt fort.”

– Kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund, Olof Lundberg (S)

 

Sveriges radio P4 uppmärksammar Mareld i en intervju med Freja Offshores VD Magnus Hallman och Stenungsunds kommunstyrelse ordförande Olof Lundberg.

 

Lyssna här för att höra mer om det lokala elbehovet i Västra Götalandsregionen och om den flytande vindkraftens fördelar för regionen och lokalsamhället.

Sveriges Television

”Här ska de ju stå fyra mil ut, de kommer ju knappt att synas. Varför är du emot dem? – Då kanske det är okej. Då kanske jag inte ska vara emot dem.”

– SVT reporter Maria Phillips intervjuar lokalbo om Mareld

 

SVT gjorde ett inslag om Mareld där Freja Offshore’s VD Magnus Hallman intervjuades om vindkraftsprojektet. I inslaget pratade reportern även med en lokalbo som initialt var skeptisk till Mareld men som sen blev positivt inställd till projektet när han fick höra att vindkraftsparken knappt kommer synas från land. Den här responsen belyser värdet av den flexibla placeringen som kommer med flytande vindkraft för lokalsamhället.

 

Se hela intervjun här.

Tredje generationens vindkraft – Flytande vind

Illustration på tre olika typer av vindkraft.

Flytande vindkraft har unika egenskaper som särskiljer kraftslaget från traditionell vindkraft

 

De flytande fundamenten kan till exempel placeras oberoende av vattendjup långt ut till havs där vindarna är starka och stabila. Den flexibla placeringen långt ute till havs gör att elproduktionen sker bortom horisonten (fri utsikt och inget störande buller), på så sätt kan flytande vindkraft lättare samexistera med intressenter som: försvarsmakt, fiskenäring, fartygstrafik och lokalbefolkning. Dessutom kan kostnadseffektivitet bibehållas i takt med att större och fler vindkraftverk installeras över hela världen, eftersom detta driver ner kostnaderna globalt.

Elproduktion med miljöpositiva effekter

Flytande vindkraft är en förnybar och fossilfri energikälla som varken släpper ut några miljöskadliga ämnen eller växthusgaser. Störningarna i miljön är dessutom minimala eftersom vindkraftsparken placeras långt ute till havs på noga utvalda platser.

 

Sveriges kustvatten är hem för viktiga ekosystem som inte bara måste bevaras i nuvarande tillstånd utan även återställas och skyddas. Vår ambition är att Mareld ska kunna bidra till ett renare, mer motståndskraftigt och artrikare ekosystem.

 

Utbyggnad av främst flytande vindkraftsparker kan även ha direkt miljöpositiva effekter på det marina djur- och växtlivet. Flertalet fiskarter tycker om ”tak” och studier visar på att flytande parker till havs kan fungera som konstgjorda rev och fungera som marina skyddade områden. Alger och annan marin vegetation trivs på de kättingar som förankrar vindturbinerna i botten. Dessa effekter kan leda till en ökad mängd fisk och skaldjur i området och på så sätt kan parkerna även gynna fiskeindustrin.

 

Projektets tidslinje

1

Samrådsprocess

ca 6 mån

2

MKB och teknisk beskrivning tas fram

ca 12-18 mån

3

Ansökan lämnas in

4

Kompletterings- förfarande

ca 3 mån

5

Kungörelse

6

Remissförfarande

ca 3-8 mån

7

Beslut av regeringen

8

Första elen produceras

3-4 år efter tillstånd erhållits

Frågor och svar

Vindkraft förstör väl elnätet?

Dagens vindkraftverk har tekniska förmågor som kan leverera existerande stödtjänster för balansering av nätet. Vindkraften kan med andra ord leverera nätnytta på samma sätt som alla andra kraftslag. En ökad produktion från havsbaserad vindkraft kommer därför inte göra nätet instabilt.

Vad händer när det inte blåser?

Väderdata för Sveriges kustlinje de senaste 28 åren visar att det var vindstilla totalt 0,01% av tiden, vilket motsvarar ca 26 timmar av årens totala 245 280 timmar. Vädermönster längs olika delar av landet visar liten korrelation vad gäller vind, vilket innebär att om vindkraftsparker installeras utspritt så kan de kompensera för varandra under de dagar när det inte blåser i ett område.

Hur kommer fiskenäringen att påverkas?

Vi engagerar oss tidigt med lokala fiskesamhällen för att säkerställa att vindkraftparkens påverkan på fisket minimeras. Parken designas och läggs ut på ett sätt som minskar dess påverkan. Vår prioritering är att undvika avbrott i fiskeverksamheten.

 

Havsbaserade vindkraftsparker skapar positiva effekter genom att de fungerar som föryngringsytor för olika fiskarter. Studier visar att flera fiskarter har en ökad förekomst i närheten av vindkraftverken. Detta tack vare att turbinernas fundament och förankringssystem ger upphov till en så kallad rev-effekt där fisken kan hitta föda och söka skydd.

Påverkar den flytande vindkraftsparken fåglar eller annat marint liv?

All aktivitet i den marina miljön har potential att påverka sjöfåglar och annat marint liv. Havsbaserad vindkraft i stor skala är än otestat i svenska vatten men det finns över 20 års erfarenhet i andra europeiska länder att dra lärdomar av.

 

Projektet utformas för att minimera påverkan på den marina miljön i linje med utförda studier och följer internationell bästa praxis som etablerats efter år av observationer, mätningar och forskning. Projeket genomgår en fullständig miljökonsekvensbedömning under hela planeringsprocessen. Skulle det finnas verklig risk för miljön genomför vi beprövade begränsningsåtgärder.

 

Tidigare studier tyder på att vindkraftsparker till havs kan ge vissa positiva miljöeffekter. Turbinernas plattformar kan fungera som konstgjorda rev och parken kan användas som marint skyddat område. Parken kan då leda till en ökad mängd fisk och skaldjur i området och utanför vilket i sin tur ökar tillgången på bytesdjur och fiske för fiskenäringen.

Hur många arbetstillfällen kommer vindkraftsparken generera?

Vi förväntar oss att Mareld har stora möjligheter att skapa lokala arbetstillfällen i projektets alla skeden, och överlag ha en positiv inverkan på det lokala samhället.

 

Majoriteten av jobben skapas under konstruktions- och driftfaserna. Det behövs stora team för att serva turbinerna på daglig basis. Dessa jobb är långsiktiga (upp till 30 år), permanenta och till stor del lokala.

 

Yrkeskategorier som kommer att behövas är till exempel hamnarbetare, kranförare, fartygsoperatörer (service- och bogserbåtar) och vindkrafts- och servicetekniker. Utöver dessa skapas också indirekta arbetstillfällen inom sektorer som transport, mat och logi.

 

Vi stödjer arbetet med att skapa lokal sysselsättning, vilket inkluderar att samarbeta med fiskeindustrin för att utforska möjligheter för framtida sysselsättning. Vi uppmuntrar lokalt innehåll i vår leveranskedja.

Vilka möjligheter kommer det finnas för lokala företag att leverera till projektet?

Vi tror starkt på att arbeta med lokala företag och kommer aktivt att uppmuntra och prioritera lokala leveranskedjor där det är möjligt. Vår filosofi är att utveckla och vårda den lokala försörjningskedjan genom en strategi som bygger på en stegvis ”språngbräda”, där lokala leverantörer och samhällen kan växa i takt med projektstadierna. Denna språngbrädesstrategi kommer hjälpa till att maximera värdet för det lokala samhället.

Kommer turbinerna höras från land?

Vindturbinernas ljudnivå är ofta en källa till oro. Men vi kan försäkra att Marelds turbiner inte kommer att skapa något störande buller in till land då parken ligger så pass långt ut till havs.

 

Även om Marelds vindkraft kommer att uppnå en ljudeffekt på 123 decibel precis vid parken, vilket kan jämföras med ljudet från ett vattenfall, så kommer ljudet som når stranden vara betydligt lägre eftersom parken planeras ligga ungefär 40 km bort från land.

 

Från strandkanten kommer ljudet från Mareld nå max 20 decibel, en väldigt låg nivå som kan jämföras med att viska till någon från 1,5 meters avstånd. 20 decibel är också långt under den rekommenderade maxgränsen för vindkraftsbullernivå utomhus (på land) som ligger på 35 decibel. Längre in på land i mer dämpade miljöer, till exempel i landsbygdsområden, kan ljudeffektsnivån antas uppnå en ännu lägre ljudnivå som knappt hörs.

Vilken påverkan kommer vindkraftsparken att ha på land?

Vindkraftsparken kommer påverka det lokala landområdet på följande sätt:

 

• En anslutning till land för undervattenskabeln och tillhörande kablar tillbaka till en landbaserad transformatorstation.

 

• En drift- och underhållsbas för att serva vindkraftsparken till havs.

 

• Utökad frakttrafik under installationsfasen.

 

De första två delarna ovan omfattas av planeringsprocessen och genomförs i syfte att minimera störningar på land, samtidigt som de maximerar möjligheterna till den lokala leveranskedjan.

Släpper vindkraften ifrån sig mikroplaster?

Att vindkraften skulle generera mikroplaster i enorma mängder är en myt som baseras på falska uppgifter.​

 

Ett vindkraftverk genererar cirka 0,15 kilo mikroplaster per år, vilket totalt motsvarar ca 650 kilo från alla Sveriges vindkraftverk (Ny Teknik 2021). Naturvårdsverket har i ett regeringsuppdrag kartlagt viktiga källor till mikroplaster. I den rapporten nämns inte vindkraften som en sådan källa. I jämförelse med den totala mängden mikroplast soms läpps ut i naturen, blir mikroplasten från flytande vindkraft en droppe i havet.

Lena Sonnerfelt, Chef för tillståndsavdelningen på Freja Offshore

Lena Sonnerfelt

Chef för tillståndsavdelningen på Freja Offshore

lena.sonnerfelt@frejaoffshore.se

+46 (0)72-191 88 56

Mareld Green Energy x Freja Offshore

Östra Järnvägsgatan 27
LinkedIn